تصاویر پشت زمینه
عینک
عینک | عینک پروفسور آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4124249 بار نمايش يافته است . شهریور 1390
امروز : 1396/2/4

پرترافيك ترين ماه: فروردين ماه 1396 (186840 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 5 ارديبهشت ماه 1391 (33724 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 18:00 - 18:59 در مورخه : 12 آذر ماه 1395 (6733 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1390 (345486)
1391 (934765)
1392 (954056)
1393 (734323)
1394 (324312)
1395 (643186)
1396 (188064)


آمار ماهيانه سال : 1396

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (186840)
ارديبهشت ماه (1224)
خرداد ماه (0)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : ارديبهشت ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 37.74% (462)
2 17.40% (213)
3 31.69% (388)
4 13.15% (161)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 4 ارديبهشت ماه 1396

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 8.695% (14)
01:00 - 01:59 18.01% (29)
02:00 - 02:59 13.66% (22)
03:00 - 03:59 28.57% (46)
04:00 - 04:59 6.832% (11)
05:00 - 05:59 14.28% (23)
06:00 - 06:59 9.937% (16)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]